Home
Stadoz s.r.o.

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy ( PENB ) slouží pro jednoduché a jasné zhodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti. V souladu s ustanoveními zákona č. 406/2000 Sb. ve znění souvisejících a pozdějších předpisů je stanovena povinnost plnění požadavků na energetickou náročnost budovy při žádosti o stavební povolení, žádosti o změnu stavby. Splnění požadavků na energetickou náročnost na nákladově optimální úrovni je nutno doložit zpracovaný PENB v souladu s prováděcím právním předpisem – vyhláška č. 264/2020 Sb. vč. stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti a posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek.

Průkaz energetické náročnosti je stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinen opatřit si při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov, dále je nutno opatřit si PENB u budovy užívané orgánem veřejné moci, dále při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy. Orgán veřejné moci je povinen umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu, při prodeji nebo pronájmu budovy je vlastník povinen předložit PENB možnému kupujícímu nebo nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo nájmu a zároveň nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy předat průkaz kupujícímu nebo nájemci. Toto ustanovení platí i pro vlastníky jednotek.

Dále jsou vlastníci budovy povinni uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu jednotky nebo budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy

- vzor a obsah průkazu, způsob jeho zpracování a umístění průkazu v budově stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov (viz vzor PENB).
Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově.

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze příslušný energetický specialista, osoba mající oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu dle zákona č. 406/2000 Sb. Naše společnost a její pracovníci mají oprávnění MPO ke zpracování PENB. Dále jsme členy Asociace energetických specialistů www.asociacees.cz.